Michael Thomsen

Byrådsmedlem for Venstre i Halsnæs kommune

Så kom budget 2017 i mål

22. december 2016

Budgetaftalen mellem Venstre og DF underskrives af gruppeformand Michael Thomsen (V) og Ole S. Nielsen (DF) mens Borgmester Steen Hasselriis ser til 

Tirsdag d. 4. oktober indgik vi i Venstre et forlig om budget 2017 med Dansk Folkeparti. Det er et godt og gennemarbejdet budget, og det er frem for alt et økonomisk ansvarligt budget. Det er meget glædeligt, at vi har fundet plads i budgettet til at fjerne en lang række af de oprindelige besparelser. Jeg hæfter mig især ved at der ikke spares på vuggestue og dagpleje, og at normeringen heller ikke forringes i SFO. Dernæst har vi ændret på forslaget med elever i 10. klasse, således at der nu kun kan være op til 16 i hver klasse. Der bliver også lagt 28 mio. kr. ind til borgere med særligt behov, herunder anbringelser, specialundervisning og voksen/handicap området. Der er en lang række yderligere forbedringer og ændringer i budgettet i forhold til 1. behandlingsforslaget, og dem kan du læse i den fulde budgetforligstekst herunder.

At vores budget er økonomisk ansvarligt ses også ved at vi fortsat afdrager meget på den (alt for) store gæld der er skabt. Samlet set over de næste 4 år afdrages 176 mio. kr. Det er meget, men det er også nødvendigt for at fremtidssikre velfærden i Halsnæs. Derudover har vi indlagt en buffer i servicedriftsrammen, og det betyder at vi ikke skal ud og finde hovsa besparelser, såfremt der kommer uforudsete udgifter. Den slags udgifter har vi haft hver eneste år, så at have råderum til at imødegå det, er ganske enkelt sund fornuft.

Personligt er jeg meget tilfreds med budgettet, det blev ikke et meget bredt forlig, men det blev et ordentligt, et ansvarligt og et fornuftigt budget. Et budget der kan sikre endnu mere fremgang i Halsnæs til gavn og glæde for borgerne.


Budgetforlig af 4. oktober 2016

Efter forhandlinger med alle partier er Dansk Folkeparti og Venstre blevet enige om et forlig omkring budgettet for 2017 samt for overslagsårene 2018-2020.

Hensigten er at kunne fortsætte den gode og glædelige udvikling med fremgang i indbyggertal, fremgang i lokale arbejdspladser og fremgang i skattegrundlaget. Dette danner grundlag for særlige indsatser inden for de brændende platforme LÆRING, VÆKST og SUNDHED.

I forhold til budgettet for 2016 er der indledningsvis tilført 28 mio. kr. til områderne specialundervisning, anbringelser og voksen/handikap. Det er afgørende, at der er afsat tilstrækkelige midler til de svage grupper som eksempelvis børn med store udfordringer.

Set i sammenligning med budgettet for 2016 er der højere udgifter i budgettet for 2017 på følgende områder:
  • Handikap og psykiatri
  • Ældre
  • Folkeskoler
  • Dagpasning
  • Familie og børn
På områderne kultur og fritid er budgetterne uændrede.

I forhold til 1. behandlingsforslaget er mange besparelsesforslag ikke længere med, idet der er taget udstrakt hensyn til de mange fornuftige høringssvar. For at dette kunne lade sig gøre, har vi slækket en lille smule på vores lånepolitik, så der nu optages et mindre lån til anlæg på 4 mio. kr. I 2017.

Vi fastholder dog den økonomiske ansvarlighed med målsætningen om, at gælden pr. indbygger skal ned på kr. 15.000 pr. indbygger, inden vi igen kan tillade os at låne "på normal vis". Gælden nedbringes således fortsat med mere end 40 mio. kr. om året.

For SFO bibeholdes den gældende normering, men der gennemføres en mindre stigning i egenbetalingen, primært om morgenen.

Gæstedagplejen bibeholdes, og forældrebetalingen til vuggestuer er uændret i forhold til i dag inkl. den gældende madordning.

For at sikre at den store succes i 10. klasse kan fortsætte, er 10. klasse forslaget ændret, så der nu kun kan være op til 16 elever i en klasse.

På bibliotekerne udvides åbningstiden til alle dage til kl. 6-23, men den bemandede åbningstid reduceres både i Frederiksværk og Hundested med 9 timer hvert sted. Dvs. bemandet åbningstid i Hundested bliver på 25 timer (12 timer i 1. behandlingsforslaget) og 30 timer i Frederiksværk.

På ældreområdet bliver der alligevel ikke ændringer vedr. tøjvask, rengøring, brugerbetaling på Paraplyen og brugerbetaling til kørsel til Aktivitets- og Solskinsforeningen. Lydavisen bibeholdes.

Til udvikling og aktiviteter på plejecentre og hjemmeplejen er der afsat 1,5 mio. kr. årligt.

Det er aftalt, at der senest i 2018 etableres et aktivitetscenter i Hundested for selvhjulpne ældre, og at forligspartierne - hvis det bliver nødvendigt - vil finde de nødvendige anlægsmidler. Først skal vi undersøge den samlede bygningsmasse i Hundested, og vi skal afstemme forventningerne til det nye aktivitetscenter - som har fået arbejdstitlen "Parasollen". "Parasollen" organiseres under Paraplyen i Frederiksværk.

Budgetforliget indebærer også en massiv opnormering af Hjemmesygeplejen og Akutsygeplejen. Hertil skal lægges midlerne fra Værdighedsmilliarden (6,4 mio. kr.), som ikke indgår i budgettallene.

Partierne har aftalt, at det i det kommende år tilstræbes, at udgifterne til ældre ikke må falde, men også at de heller ikke skal stige mere end demografien og helbredsudviklingen foreskriver.

Der er afsat midler til at understøtte Vision 2030, herunder vil der blive tildelt lokalrådene kr. 50.000 hver uden andre bindinger, end at der skal skabes nye initiativer til understøttelse af Vision 2030.

For at sikre "Stålmanden" de næste 3 år, er der lagt beløb ind i budgettet med nedtrapning til 0 efter de 3 år.

I 2017 færdiggøres Hundested skole som planlagt, Unge Kultur Centret skal stå klar efter sommerferien 2017, og højtvandsslusen etableres i 2017.