Michael Thomsen

Byrådsmedlem for Venstre i Halsnæs kommune

Udvikling af Hundested

22. december 2016


RAMMERNE FOR UDVIKLING AF HUNDESTED BY OG HAVN STYRKES

Siden 2008 har der været talt om at styrke Hundested by som handelsby. Ønsket var/er at samle handelslivet i den nordlige ende af Nørregade, og indlemme en mindre del af havnen i det område som kaldes bymidteafgrænsningen. Af uforklarlige årsager er der ikke sket mere i sagen før i efteråret 2014, i øvrigt samme år som Venstre overtog Borgmesterposten, så derfor er det nu ekstra glædeligt, at vi i april 2016 kan vedtage kommuneplantillægget.

Hvad er bymidteafgrænsningen?

Bymidteafgrænsningen angiver det område hvor der kan etableres detailhandel. Tidligere strakte det sig i hele Nørregades længde fra Amtsvejen til Fjordvej. I den nye plan samles dette område i den nordlige ende, og der indlemmes et mindre område på havnen til udvikling med detailhandel, kulturelle formål, restauranter, værksteder og lign. Det gode ved det er, at der nu skabes en klar sammenhæng mellem by og havn, og der kan etableres forretninger der hvor kunderne er, nemlig på havnen. 

Kan der nu bygges meget?

I de områder som indlemmes i bymidteafgrænsningen skærpes kravene til nyt byggeri betragteligt, således at der ikke kan skabes massiv bebyggelse. Bebyggelsesprocenten sænkes markant i mange af områderne, og der stilles krav om at nyt byggeri skal være markant lavere end hidtil tilladt. Dette gøres for at sikre åbenhed og udsyn fra byen til havnen og vandet.

Tilsvarende sikres det at der skal etableres brede offentlige områder mellem nyt byggeri og kajen på havnen. 

Hvad sker der på kulturmolen/midtermolen?

Dette område skal forsat anvendes til kulturelle formål og til erhvervsformål, fuldstændigt som det er gældende nu. Det bliver ikke muligt at bygge boliger på dette område, og samtidig sænkes bebyggelsesprocenten og byggehøjden også på kulturmolen. Begrundelsen herfor er, at sikre at der ikke sker en kraftig fortætning af byggeri, og at åbenhed og udsyn bevares.

Hvilke muligheder skabes der ellers?

Kommuneplantillægget sikrer også mulighed for at der kan etableres et evt. Knud Rasmussens Arktisk Center på havnen. Eksistensgrundlaget for et sådant projekt er ved at blive undersøgt nærmere, men allerede nu fremtidssikres der et område til etablering, såfremt dette spændende projekt kan blive realiseret.

Hvad med borgerinddragelse?

Udarbejdelsen af kommuneplantillægget er blevet til med stor borgerinddragelse. Der har været en høringsfase hvor borgere kunne komme med ideer til det nye tillæg, der har været afholdt offentligt dialogmøde og endelig har forslaget til tillægget været sendt i høring. Når der på et tidspunkt kommer konkrete byggeplaner, skal der udarbejdes lokalplaner for de enkelte projekter. Disse planer vil blive politisk behandlet, og de vil blive sendt i høring inden endelig vedtagelse, så på dette område er der fortsat mulighed for god borgerinddragelse.

 Med kommuneplantillægget skabes der nu muligheder for udvikling i Hundested med respekt for de eksisterende kvaliteter. Ganske som det er sket i de forgangne år på havnen til glæde for os alle.

Samlet set giver beslutningen bedre rammer for udvikling af Hundested by og Havn. Det giver bedre muligheder for at styrke handelslivet i Hundested, og det giver bedre muligheder for at binde by og havn sammen – kort sagt, så styrkes Hundested by og havn med denne beslutning.

Se mere om hvad der gælder før og nu herunder:

Bymidteafgrænsningen før og nu


hvad gælder før og nu